بیاد ققنوس همیشه جاودان

 

کوگ رشت
خوشخونِ ولا دنگی به گلیتِ

تاراز زیرِ
پاتِ ولا زرده ری بریتِ

کوگ رشت
خوشخونِ بگو بند ِ کی به پاتِ

دست کافر
کی بگو خفت دور ناتِ

کوگ رشت
خوشخون کاشکی هی بخونی

بُنگ
قهقهاتُ جون ایده به زونی

کوگ رشت
خوشخون مو دلم واباتِ

هر بهار
ایاهم ولا به اشنوم صداته

کوگ رشت
خوشخون هم زنو بِکَش بال

در بده
صداته از او مال به ای مال

کوگ رشت
خوشخون ری بکن به کینو

برسون
صداته ولا از او کُه به ای کُه

کوگ رشت
خوشخون ولا دردم تو دونی

هم ز نو
اُویدُم ولا تا که سیم بخونی

/ 0 نظر / 41 بازدید