ایل هفت لنگ

 

هفت لنگ ایل

 

هفت لنگ بختیاری به چهار طایفه تقسیم می شود

 

1-دورکی ۱- دینارونی 3- بابادی 4-بختیاروند

 

دورکی 7طایفه است

 

1- زراسیوند  2- اسیوند 3- موری 4- قندعلی 5- بابااحمدی 6- عرب 7 – آسترکی

 

1-1-زراسیوند

 

سهی – سزار – نورآباد

 

                                                                     سهی     

 

ایهاوند- کورکور

 

سزارو و نورآباد شعبی ندارد

 

ایهاوند

 

احمد خسروی –توشمال -  عمله جات – چقاخورنشین –ایها- الاسوند- سهو-میر-زنبور

کورکور

 

خدرسرخ – خدری- گرگه- باپیر- سیف الدین وند

 

1-2-اسیوند

 

بردین – پل – خواجه – گاودوش-سهماروند

 

1-3- موری

 

بابایی- علی جان وند- بٌوری – بَوری

 

1-4- قندعلی

 

خلیل وند- ورناصری – صالح باوری

 

1-5- بابااحمدی

 

کشکی – سراج الدین – درویش آدینه

 

1-6- عرب

 

کنگرپر- اولاد علی بیگ

 

1-7- آستریکی

 

چاربری – گاییوند

 

دینارونی چهار طایفه دارد

 

1- اورک 2- طوایفی که در مال امیر هستند 3- بابادی4-بختیاروند

 

2-1- اورک

 

موزرمویی – خواجه – زنگی – غلام – کشی خالی – اولاد حاجی علی – غریبی – جلالی – ممسنی – چهار بینی چه

 

2-2- طوایفی که در مال میر (سوسن) هستند

 

نوروزی – بویری- سرقلی – لجمیر اورک – گورویی- شیخ عالی وند- شالومال – امیری – کورکور- عالی محمودی – علی محمد خانی – عالی محمودی علی مردان خانی – بندونی – شالو

 

2-3- بابادی

 

عالی انور – عکاشه – راکی – کله – ململی -

 

عالی انور

نفی عبدالله – عالی ور- آرپنایی – میر قاید- رهزا

 

عکاشه

مراد- عالونی – جوی – شهرویی – کلامویی – کله سن – سله چین

راکی

 

کلاوند- قاسم وند- ارزویی وند- مد ملیل

 

کله

 

گله – پبدنی – احمد محمدی

 

ململی

 

سله چین – کوراوند- لیموچی – حلوایی – شهنی – نصیر – گمار

 

2-4- بختیاروند

 

بختیاروند- عالی جمال – جانکی سردسیر

 

بختیاروند

 

/ 0 نظر / 11 بازدید