خوپِلا

*****
به بهانهء ادعای کشورهای عربی برای تغییرنام خلیج فارس به خلیج عربی
شعریست به فارسی _ بختیاری که کلمات داخل پرانتز بختیاری است.
شنیدم یکی از بلاد عرب
... ... کمی زِرتِ پِرت "کردِه بی نصمِ "شب
که صاحب خلیجیم و فارس اشتباست
ز"لَم" تا به "رُه" آبها مال ماست
بگوین "بِس" زقول "مو" ای بدنهاد
"گِلامون" بکن "گِپ" بکن کج نژاد
من آنم که چون"لِر" دهم چوب خود
"اِنُم" تَش به دشمن ز آشوب خود
نیارد کسی تاب "مَندِن" به جای
"اَیَر" گیوه ام رابپوشم بپای
لُر بختیاری و جنگاورم
هیچی "سیم" مهم نی بجز کشورم
حراست کنم مِلکِ باوا جَدُم
"خُم و جد وآبام فدا میهنُم
گر ایران "نبو" "مو" زمین "سی چُمِه"؟
چهارگوشه ایران "ستینِ" خُمِه
به گرزِ"بَلیتی" برآرم دمار
کسی اَر به "لیشی" بیا "وادیار"
همه غیظ چارلنگ و هف لنگ را
نوک گُرز "اِنُم" مدت جنگ را
خلیج، فارس "اِمَهنِه" همیشه بجا
ملخ خور کجا ؟ ئی همه ادعا !!
مباد جسم "دادگر" درین خاکِ پست
اگرکه ملخ خورشود چیره دست
"محمدرضا دادگر نژاد"
/ 0 نظر / 21 بازدید