وازگان هم ریشه در زبان بختیاری وانگلیسی

 - لغات وارداتى :

 با کشف نفت در منطقه مسجد سلیمان کنونى،ورود انگلیسى ها وبه همراهشان تکنولوژى بهره بردارى نفت وبرقرارى نظام ادارى انگلیسى در این منطقه،کلمات جدیدى که زائیده

 

اوضاع جدید بود،وارد زبان بختیارى گشت که با کم شده بهره بردارى نفت وبرچیده شدن بساط شرکت نفت در منطقه بیشتر این کلمات نیز آرامآرام به فراموشى سپرده شد واز زبان بختیارى خارج گردید که فهرست وار به تعدادى از

آنها اشاره مى شود .

 

١   جک iak  درزبان انگلیسى به معنى پارچ آب مى باشد که با همین تلفظ ومعنى در بختیارى

 

 کاربرد دارد .

٢   وایر   wire  سیم برق،شیلنگ آب که به همین صورت ومعنى به کار مى رود .

٣ کیپ keep  به معنى نگه داشتن وممانعت که با همین تلفظ « بسته » ، « بستن » معنى مى دهد .

۴پلیت  plate  به معنى صفحه،تخته،ورقه،ورقه فلزى

۵گس    gasبه معنى گاز وبخار که بختیاریان گیس گویند .

۶درایور  Draiverراننده که با تلفظ دریول derayvel  در میان بختیاریها رایج است .

٧   drum چلیک،بشکه،طبل که در زبان بختیارى درام   dram  تلفظ مى شود .

٨    valve شیر آب یا سوپاپ که بختیارى ها والف valfگویند .

٩   glob کره وگوى یا حباب که با تلفظ glup  گلوپ لامپ برق معنى مى دهد .

١٠ - timeوقت وزمان که تیم،تلفظ teym   مى شود و به معنى وقت کار وکلاً وقت است .

١١ - beameتیراهن یا فولاد،میله،تیر عمارت، که عیناً در زبان بختیارى کاربرد دارد .

١٢ - offخاموش ،خوابیده، ایام مرخصى یا استراحت که آف of  تلفظ مى شود .

١٣ - faceرو،صورت که تلفظ آن فیس feys  است .

١۴-  fenceحصار،پرچین

١۵-  fitبه اندازه بدن، متناسب

١۶

/ 0 نظر / 9 بازدید