مشاهیر بختیاری

مشاهیر بختیاری

·         حسینقلی خان ایلخانی رئیس ایل بختیاری.

·         امامقلی خان حاجی ایلخانی رئیس ایل بختیاری.

·         لطفعلی خان امیر مفخم رئیس ایل بختیاری .

·         نجف قلی خان صمصام ملی ایران ، آخرین نخست وزیر رژیم سلطنتی و بزرگترین مخالف جمهوری اسلامی ایران . السلطنه از رهبران انقلاب مشروطه ایران که دو دوره نخست وزیر دولت مشروطه ایران شد .

·         علیقلی خان سردار اسعد بختیاری از رهبران اصلی انقلاب مشروطه ایران .

·         شاپور بختیار . فرزند سردارفاتح و نوه ی نجف قلی صمصام‌السلطنه از رهبران جبهه ملی ایران و بنیان گزار نهضت مقاومت

·        

·         علیاحضرت ثریا اسفندیاری ملکه سابق ایران ، نوه حسینقلی خان ایلخانی و دختر خلیل خان اسفندیاری بختیاری .

·         سپهبد تیمور بختیار فرماندار نظامی تهران ، معاون نخست وزیر و بنیان گزار سازمان اطلاعات و امنیت ایران ( ساباک )

·         شاهزاده فرمانفرما حسام السلطنه - حاکم بروجرد، کرمانشاهان بود.

·         علیمردان خان

·         داراب افسر

·         ابوالقاسم بختیار

·         سردار ظفربختیاری

·         بی بی مریم دختر حسینقلی خان ایلخانی ، خواهر نجفقلی خان صمصام السلطنه و مادر علی مردان خان .

·         علیداد خان بختیاری

·         علیمراد خان بختیاری

·         امیررضا امیربختیار

·         ژاله فراهانی

·         اسد خان بختیاری مشهور به اسد خان شیر کُش

/ 0 نظر / 10 بازدید